لیست رسانه های کلاس
کلاس : پیش بینی آینده قیمت نفت بر اقتصاد ایران/صوتی | کد : 9712 | از گروه : دوره سبد دارایی شخصی | از درس : پیش بینی قیمت نفت و اقتصاد ایران | با استاد : جناب آقای محمد حسین ادیب
عنوان فایل
پیش بینی آینده قیمت نفت بر اقتصاد ایران/صوتی مشاهده رسانه نمونه