تولیدات رسانه ای مدرسه
رسانه نت / سریال تاج
رادیو جوان / برنامه پی نوشت
شبکه یک / برنامه سرزمین ما
شبکه سه / برنامه منطقه ازاد
شبکه مستند / دوربین مستند
رادیو جوان / برنامه چهار چهار دو
رادیو ایران / برنامه پارک ساعی
رادیو صبا / برنامه صدای شما صبا شما